Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C thuộc đoạn AB và AC = 3cm. 1) Tính độ dài đoạn thẳng BC. 2) Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = 11cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD. 3) Chứng minh A là trung điểm của đoạn CD. 4) So sánh hai đoạn thẳng CD và CB.

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C thuộc đoạn AB và AC = 3cm.

1) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

2) Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = 11cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

3) Chứng minh A là trung điểm của đoạn CD.

4) So sánh hai đoạn thẳng CD và CB. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB GIẢI: 1) Điểm C thuộc đoạn AB nên C nằm giữa A và B ⟹AC + CB = AB. Thay số tính được BC = 5cm. 2) Chứng minh A nằm giữa B và D ⟹ BA + AD = BD. Thay số tính được AD = 3cm. 3) AD = 3cm ; AC = 3cm ⟹ AD = AC ; A nằm giữa D và C. Kết hợp hai điều kiện ⟹ A là trung điểm của đoạn CD. 4) Tính được CD = 6cm. So sánh CD > CB.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

GIẢI:

1)

Điểm C thuộc đoạn AB nên C nằm giữa A và B

⟹AC + CB = AB.

Thay số tính được BC = 5cm.

2) 

Chứng minh A nằm giữa B và D

⟹ BA + AD = BD.

Thay số tính được AD = 3cm.

3) 

AD = 3cm ; AC = 3cm ⟹ AD = AC ;

A nằm giữa D và C.

Kết hợp hai điều kiện ⟹ A là trung điểm của đoạn CD.

4) 

Tính được CD = 6cm.

So sánh CD > CB.


 

2

Câu hỏi tương tự

Số thỏa đẳng thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG