Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đoạn mạch điện như Hình 2. Biết = 3 ; = 6 ; = 4 , = 10 . Bỏ qua điện trở của dây nối và khoá K. a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB trong hai trường hợp K mở và K đóng b , Biết = 12V . Tính cường độ dòng điện qua B , khikhoáK đóng

Cho đoạn mạch điện như Hình 2. Biết R subscript 1 = 3capital omega ; R subscript 2 = 6capital omega ; R subscript 3 = 4capital omega, R subscript 4 = 10capital omega. Bỏ qua điện trở của dây nối và khoá K.

 a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB trong hai trường hợp K mở và K đóng

b , Biết U subscript A B end subscript = 12V . Tính cường độ dòng điện qua B , khi khoá K đóng 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành 2 mảnh có khối lượng mảnh này gấp 2 mảnh kia. Cho động năng tổng cộng là W đ . Động năng của mảnh bé là? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG