Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Đạo hàm f'(-4) bằng

Cho f left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x plus 5 end fraction end exponent. Đạo hàm f'(-4) bằng

  1. 3

  2. 11 over 3 to the power of 9 ln 3

  3. 11 ln 3

  4. Kết quả khác

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG