Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho nhị thức bậc nhất f ( x ) = 23 x − 20 .Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho nhị thức bậc nhất . Khẳng định nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Nhị thức bậc nhất f ( x ) = 23 x − 20 có nghiệm x = 23 20 ​ và có a = 23 > 0. Nên f ( x ) > 0 khi x > 23 20 ​ ha y x ∈ ( 23 20 ​ ; + ∞ ) .

Chọn D.

Nhị thức bậc nhất   có nghiệm  và có a = 23 > 0.

Nên 

1

Câu hỏi tương tự

CMR: ( 1 + b 3 a 3 ​ ) ( 1 + c 3 b 3 ​ ) ( 1 + a 3 c 3 ​ ) ≥ ( 1 + bc a 2 ​ ) ( 1 + ca b 2 ​ ) ( 1 + ab c 2 ​ ) ∀ a , b , c > 0 ( 1 )

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG