Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho nhị thức (1+x) 100 Tìm số hạng thứ 9 ? Số hạng chính giữa của khai triển đó.

Cho nhị thức (1+x)100

Tìm số hạng thứ 9 ? Số hạng chính giữa của khai triển đó. 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hạng thứ 9: T 9 = C 100 8 ​ . x 8 Số hạng chính giữa:T 51 = C 100 50 ​ . x 50

Số hạng thứ 9: T9 = 

Số hạng chính giữa: T51 = 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số tự nhiên có 3 chữ số có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG