Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 − 2 x + 6 y − 15 = 0 và đường thẳng d : 4 x − 3 y + 2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng △ vuông góc với d và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho A B = 6

Cho đường tròn  và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng  vuông góc với d và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tâm và bán kính của đường tròn (C) là: I ( 1 ; − 3 ) , R = 5 . Đường thẳng Δ vuông góc với d nên phương trình có dạng: 3 x + 4 y + C = 0 . Đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm A,B. Kẻ I H = R 2 − A H 2 ​ = 25 − 9 ​ = 4 ​ Và Phương trình đường thẳng Δ : 3 x + 4 y + 29 = 0 hoặc 3 x + 4 y − 11 = 0

Tâm và bán kính của đường tròn (C) là: .

Đường thẳng  vuông góc với d nên phương trình có dạng: .

Đường thẳng  cắt (C) tại hai điểm A,B.

Kẻ IH perpendicular AB not stretchy rightwards double arrow HA equals HB equals fraction numerator A B over denominator 2 end fraction equals 3

Và 

d left parenthesis I comma straight capital delta right parenthesis equals I H not stretchy left right double arrow fraction numerator vertical line 3 minus 12 plus C vertical line over denominator 5 end fraction equals 4 not stretchy left right double arrow vertical line C minus 9 vertical line equals 20 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell C equals 29 end cell row cell C equals negative 11 end cell end table close

Phương trình đường thẳng  hoặc 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng: d 1 ​ : 1 x ​ = 2 y + 1 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : { 3 x − z + 1 = 0 2 x + y − 1 = 0 ​ Chứng minh rằng d 1 ​ , d 2 ​ chéo nhau và ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG