Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, từđiểm M ởbên ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (A, B là hai tiếp điểm và A khác B). Vẽ cáttuyến MCD của đường tròn (Cnằm giữa M và D) a. Chứng minh tứ gíacMAOB nội tiếp được đường tròn b. Chứng minh MA.MA=MC.MD c. Giả sử bán kính đường tròn tâm O là 6cm, OM=10cm, CD=3,6cm. Tính MD.

Cho đường tròn tâm O, từ điểm M ở bên ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (A, B là hai tiếp điểm và A khác B). Vẽ cát tuyến MCD của đường tròn (C nằm giữa M và D)

a. Chứng minh tứ gíac MAOB nội tiếp được đường tròn

b. Chứng minh MA.MA=MC.MD

c. Giả sử bán kính đường tròn tâm O là 6cm, OM=10cm, CD=3,6cm. Tính MD.

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG