Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn(O),đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax By của đường tròn. M là một điểm trên đường tròn (M khác A, B).Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại P,Q. 1. Chứng minh rằng: Tứ giác APMO nội tiếp. 2. Chứng minh rằng: AP + BQ = PQ. 3. Khi điểm M di động trên đường tròn ( O ) , tìm các vị trí của điểm M sao cho diện tích tứ giác APQB nhỏ nhất.

Cho đường tròn(O),đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax By của đường tròn. M là một điểm trên đường tròn (M khác A, B).Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại P,Q.

1. Chứng minh rằng: Tứ giác APMO nội tiếp.

2. Chứng minh rằng: AP + BQ = PQ.

3. Khi điểm M di động trên đường tròn (O), tìm các vị trí của điểm M sao cho diện tích tứ giác APQB nhỏ nhất.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 2 4 3 ​ ( 1 , 2 − 5 4 ​ ) − 70%

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG