Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn (C): x 2 + (y - 2) 2 = 25 và đường thẳng (d):3x + 4y + m = 0.(d) cắt (C) tại hai điểm AB và AB=8 thì m bằng:

Cho đường tròn (C): x2 + (y - 2)2 = 25 và đường thẳng (d):3x + 4y + m = 0.(d) cắt (C) tại hai điểm AB và AB=8 thì m bằng:

  1. open square brackets table row cell m equals 10 end cell row cell m equals negative 8 end cell end table close

  2. open square brackets table row cell m equals 7 end cell row cell m equals negative 23 end cell end table close

  3. open square brackets table row cell m equals negative 10 end cell row cell m equals 8 end cell end table close

  4. open square brackets table row cell m equals negative 7 end cell row cell m equals 23 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG