Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đườ ng th ẳng và điểm A ( 4 ; − 3 ; − 2 ) T ì m kho à ng c á ch ngăn nhât t ử A đê n đườ ng th ẳ ng Δ v à t ì m t ọ a đọ̉ h ì nh chi ế u (vuông g ó c) c ủ a A tr ê n đườ ng th ẳ ng Δ .

Cho đường thẳng straight capital delta open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 2 minus t end cell row cell y equals 2 t end cell row cell z equals 1 plus 2 t end cell end table close và điểm  

Tìm khoàng cách ngăn nhât t A đên đường thng Δ và tìm ta đọ̉ hình chiếu (vuông góc) ca A trên đường thng Δ.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy M ( − 2 − t ; 2 t ; 1 + 2 t ) ∈ Δ Tac o ˊ AM ​ = ( t + 6 ) 2 + ( 2 t + 3 ) 2 + ( 2 t + 3 ) 2 ​ = 9 t 2 + 36 t + 54 ​ = 9 ( t + 2 ) 2 + 18 ​ ≥ 18 ​ = 3 2 ​ ​ AM ng ẳ n nh ấ t = 3 2 ​ khi t=-2 hay AM ng ắ n nh ấ t ⇔AM⊥Δ(t=-2) V ậ y t ọ a độ h ì nh chi ế u vu ô ng g ó c c ủ a A tr ê n Δ l à (0;-4;-3) .

Lấy  

AM  ngn nht khi t=-2  hay AM  ngn nht ⇔AM⊥Δ(t=-2) 
Vy ta độ hình chiếu vuông góc ca A  trên Δ  là (0;-4;-3) .

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG