Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường thẳng và điểm A(2;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứaA và (d):

Cho đường thẳng left parenthesis d right parenthesis colon fraction numerator x plus 2 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals z over 2 và điểm A(2;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa A và (d):

  1. x + 9y - 5z - 24 = 0

  2. - x + 9y - 5z - 20 = 0

  3. x - 9y + 5z - 24 = 0

  4. - x + 9y + 5z - 20 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ tang của góc giữa hai mặt phẳng và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG