Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường thẳng . Tọa độ điểm thuộc d sao cho nhỏ nhất là:

Cho đường thẳng d colon fraction numerator x plus 1 over denominator 3 end fraction equals fraction numerator y plus 3 over denominator negative 2 end fraction equals fraction numerator z minus 2 over denominator negative 1 end fraction. Tọa độ điểm M left parenthesis x subscript M semicolon y subscript M semicolon z subscript M right parenthesis thuộc d sao cho x subscript M squared plus y subscript M squared plus z subscript M squared nhỏ nhất là:

  1. M open parentheses negative 2 semicolon fraction numerator negative 7 over denominator 3 end fraction semicolon fraction numerator negative 5 over denominator 3 end fraction close parentheses

  2. M open parentheses negative 3 semicolon minus 4 semicolon 1 third close parentheses

  3. M open parentheses 0 semicolon fraction numerator negative 11 over denominator 3 end fraction semicolon 5 over 3 close parentheses

  4. M open parentheses negative 2 semicolon fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction semicolon 2 over 3 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai m ặ t ph ẳ ng (P) v à ( Q ) vu ô ng g ó c v ớ i nhau, c ó giao tuy ể n l à đườ ng th í ng A . Tr è n hai di ể m A,B v ớ AB=a . Trong (P) lây đ iêm D sao cho AC . BD c ù ng vu ô ng g ó c v ó i ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG