Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường thẳng (d) có phương trình: x (m+2) +(m-3)y=m-8 a) Xác định m để đường thẳng (d) đi qua điểm P(-1;1). b) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn luôn đi qua một điểm cố định.

Cho đường thẳng (d) có phương trình: x (m+2) +(m-3)y=m-8
a)  Xác định m để đường thẳng (d) đi qua điểm P(-1;1).
b)  Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn luôn đi qua
một điểm cố định.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số a. Tính f (-1); f (5) b. Tìm x để f (x) = 10 c. Rút gọn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG