Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường cong y = 1. 2. Đường thẳng y = 2x -1 là tiếp tuyến của (C) 3. Đường thẳng y = -3x + 9 không cắt (C) 4. Cả 3 luận điềm trên đều sai Sổ luận điểm đúng là:...

Cho đường cong y = x plus 1 plus fraction numerator 1 over denominator x minus 2 end fraction left parenthesis C right parenthesis

1.    y subscript C Đ end subscript greater than y subscript C T end subscript

2.    Đường thẳng y = 2x -1 là tiếp tuyến của (C)

3.    Đường thẳng y = -3x + 9 không cắt (C)

4.    Cả 3 luận điềm trên đều sai

Sổ luận điểm đúng là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG