Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường cong y = x 3 + p x 2 + q x + r . A,B,C là ba điểm nằm trên đường cong và thẳng hàng. Tiếp tuyến với đường cong tại A, B,C cắt lại đường cong tại. Chứng minh rằngA',B',C' cũng thẳng hàng

Cho đường cong . A,B,C là ba điểm nằm trên đường cong và thẳng hàng. Tiếp tuyến với đường cong tại A, B,C cắt lại đường cong tại. Chứng minh rằng  A',B',C' cũng thẳng hàng

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bồ đề: Điều kiện cần và đủ để ba điểm M, N, P ở trên đường cong y = x 3 + p x 2 + q x + r thẳng hàng là x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − p ở đây x 1 ​ , x 2 ​ , x 3 ​ tương ứng là hoành độ các điểm M, N, P Chứng minh 1. Điều kiện cần: Giả sử M, N, P thẳng hàng. Gọi αx + β là phương trình đường nối M, N, P. Như vậy x 1 ​ , x 2 ​ , x 3 ​ là ba nghiệm của phương trình x 3 + p x 2 + q x + r = αx + β ⇔ x 3 + p x 2 + x ( q − α ) + r − β = 0 ( 1 ) Theo định lí Viet với (1) ta có x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − p 2. Điều kiện đủ: Giả sử x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − p . Gọi α ′ x + β ′ là phương trình đường thẳng đi qua M,N. Gọi P' là giao điểm thứ ba của y = α ′ x + β ′ với đường cong đã cho. Gọi x 3 ′ ​ là hoành độ của P'. Thế thì x 1 ​ , x 2 ​ , x 3 ′ ​ là nghiệm của phương trình Theo định lí Viet với (2) ta có x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ′ ​ = − p Do x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − P ⇒ x 3 ​ = x 3 ′ ​ ⇒ P ≡ P ′ . VậyM, N, P thẳng hàng. Bồ đề được chứng minh Chứng minh bài toán Gọi y = ax + b là tiếp tuyến vói đường cong y = x 3 + p x 2 + qx + r . Giả sử tiếp tuyến này cắt tại đường cong ấy tại A'. Gọi x 1 ′ ​ là hành độ của A'. Phương trình x 3 + p x 2 + q x + r = a x + b có nghiệm kép x 1 ​ và nghiệm đơn x 1 ′ ​ Do x 3 + p x 2 + q x + r = a x + b ⇔ x 3 + p x 2 + x ( q − a ) + r − b = 0 nên theo định lí Viet ta có: x 1 ​ + x 1 ​ + x 1 ′ ​ = − p ⇒ x 1 ′ ​ = − p − 2 x 1 ​ . Tương tự nếu gọi x 2 ′ ​ , x 3 ′ ​ tương ướng là các hoành độ của các điểm B ′ , C ′ ta có x 2 ​ ′ = − p − 2 x 2 ​ ; x 3 ​ ′ = − p − 2 x 3 ​ Vậy x 1 ′ ​ + x 2 ′ ​ + x 3 ′ ​ = − 3 p − 2 ( x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ ) ( 3 ) Do A, B,C thẳng hàng nên ta có x 1 ​ + x 2 ​ + x 3 ​ = − p ( 4 ) Thay (4) vào (3) có x 1 ′ ​ + x 2 ′ ​ + x 3 ′ ​ = − p ( 5 ) Từ (5) và lại theo bồ đề suy raA',B',C' thẳng hàng

Bồ đề: Điều kiện cần và đủ để ba điểm M, N, P ở trên đường cong  thẳng hàng là  ở đây  tương ứng là hoành độ các điểm  M, N, P

Chứng minh

1. Điều kiện cần: Giả sử  M, N, P thẳng hàng. Gọi  là phương trình đường nối  M, N, P. Như vậy  là ba nghiệm của phương trình

Theo định lí Viet với (1) ta có 

2. Điều kiện đủ: Giả sử . Gọi  là phương trình đường thẳng đi qua M,N. Gọi P' là giao điểm thứ ba của  với đường cong đã cho. Gọi  là hoành độ của P'. Thế thì  là nghiệm của phương trình blank x cubed plus px squared plus qx plus straight r equals alpha to the power of apostrophe straight x plus beta to the power of straight apostrophe left right double arrow x cubed plus p x squared plus x open parentheses q minus alpha apostrophe close parentheses plus r minus beta to the power of straight apostrophe equals 0 space left parenthesis 2 right parenthesis

Theo định lí Viet với (2) ta có 

Do 

Vậy M, N, P thẳng hàng. Bồ đề được chứng minh

Chứng minh bài toán

Gọi  là tiếp tuyến vói đường cong . Giả sử tiếp tuyến này cắt tại đường cong ấy tại A'. Gọi  là hành độ của A'. Phương trình 

 có nghiệm kép  và nghiệm đơn 

Do 

nên theo định lí Viet ta có:

Tương tự nếu gọi  tương ướng là các hoành độ của các điểm  ta có 

Vậy 

Do A, B,C thẳng hàng nên ta có 

Thay (4) vào (3) có 

Từ (5) và lại theo bồ đề suy ra A',B',C' thẳng hàng

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − x 2 + x + 1 ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm Nlà

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG