Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n số thực dương x 1 , x 2 ,....., x n có tích bằng 1. Chứng minh rằng:x 1 +x 2 +.....+x n n

Cho n số thực dương x1, x2,....., x có tích bằng 1. Chứng minh rằng: x1 + x2+.....+ xngreater or equal than

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

N g hi ệ m n gu y e ^ n nh ỏ nh a ^ ˊ t t h ỏ a m a ~ n b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh x ( x − 2 ) ( x + 1 ) > 0 l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG