Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n số thực dương x 1 , x 2 ,....., x n có tích bằng 1. Chứng minh rằng:x 1 +x 2 +.....+x n n

Cho n số thực dương x1, x2,....., x có tích bằng 1. Chứng minh rằng: x1 + x2+.....+ xngreater or equal than

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình . Xét các mệnh đề: (I) ; (II) là điều kiện đủ để mọi là nghiệm của bất phương trình ; (III) Với thì nghiệm của bất phương trình là Những mệnh đề nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG