Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n số dương x1, x2,...xn ( n ≥ 2 ) . Đ ặ t S = i − 1 ∑ n ​ x 1 ​ Chứng minh rằng a . i = 1 ∑ S − x i ​ x 1 ​ ​ > n − 1 n ​ ​ n ​ b . i = 1 ∑ n ​ x i ​ S − x i ​ ​ > n 2 − n

Cho n số dương x1, x2,...xn 

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của tam thức f(x) =x 2 +ax+1, trong đó a là số nguyên lẻ. Chứng minh rằng: a. Sn +x 1 n +x 2 n ∈ Z , ∀ n ≥ 1 b. (S n .S n+1 )=1 , ∀ n ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG