Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị với S=abcde .

Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết 1 over a plus 1 over b plus 1 over c plus 1 over d plus 1 over e equals 10 và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị open vertical bar S close vertical bar với S=abcde.

  1. open vertical bar S close vertical bar = 42

  2. open vertical bar S close vertical bar = 62

  3. open vertical bar S close vertical bar = 32

  4. open vertical bar S close vertical bar = 52

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. = 32

ĐÁP ÁN C. open vertical bar S close vertical bar = 32 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có và công sai . Khi đó số 2022 là số hạng thứ mấy trong dãy?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG