Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n là số tự nhiên thỏa mãn C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 78 .Tìm hệ số của x 5 trong khai triển ( 2 x − 1 ) n

Cho n là số tự nhiên thỏa mãn . Tìm hệ số của  trong khai triển 

  1. - 101376.

  2. - 25344.

  3. 25344.

  4. 101376.

R. Roboteacher127

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ n ∈ N n ≥ 2 ​ pt ⇔ ( n − 1 )! n ! ​ + 2 ! ( n − 2 )! n ! ​ = 78 ⇔ n + 2 1 ​ ( n − 1 ) n = 78 ⇔⇔ n 2 + n − 156 = 0 ⇔ [ n = 12 ( TM ) n = − 13 ( K TM ) ​ ⇒ ( 2 x − 1 ) n = ( 2 x − 1 ) 12 = k = 0 ∑ ​ 12 ​ . C 12 k ​ . 2 12 − k . ( − 1 ) k . x 12 − k k = 7 ⇒ C 12 7 ​ . 2 5 . ( − 1 ) 7 = − 25344

1

Câu hỏi tương tự

Tỉm hệ số của số hạng chứa trong khai triển A. 792 B. -792 C. -924 D. 495

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG