Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: .Hệ số của số hạng chứa x 9 của khai triển biểu thức bằng:

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: A subscript n superscript 2 equals C subscript n superscript 2 plus C subscript n superscript 1 plus 4 n plus 6. Hệ số của số hạng chứa x9của khai triển biểu thức P left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses x squared plus 3 over x close parentheses to the power of nbằng:

  1. 18564

  2. 64152

  3. 192456

  4. 194265

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.192456

ĐÁP ÁN C. 192456 

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng không chứa x trong khai triển là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG