Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho N là một số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng tồn tại một số tự nhiên M ⋮ N sao cho trong biểudiễn thập phân của M chỉ có các chữ số 1và 0. Ngoài ra nếu (N, 10) = 1 thì ta có thể chọn M ⋮ N mà trong biểu diễn thập phân của M chỉ có chữ số 1

Cho N là một số tự nhiên lớn hơn 1. 

Chứng minh rằng tồn tại một số tự nhiên M N sao cho trong biểu diễn thập phân của M chỉ có các chữ số 1 và 0. Ngoài ra nếu (N, 10) = 1 thì ta có thể chọn M  N mà trong biểu diễn thập phân của M chỉ có chữ số 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Dây BC = R. Từ B kẻ tiếp tuyến Bx với đường tròn. Tia AC cắt Bx tại M. Gọi E là trung điểm của AC. 1) Chứng minh tứ giác OBME nội tiếp đường tròn. 2) Gọi I ...

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG