Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB. EF là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho E thuộc cung AF và EF = R. AF cắt BE tại H. AE cắt BF tại C. CH cắt AB tại I a. Tính góc CIF. b. Chứng minh AE.AC + BF. BC không đổi khi EF di động trên nửa đường tròn. c. Tìm vị trí của EF để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích đó.

Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB. EF là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho E thuộc cung AF và EF = R. AF cắt BE tại H. AE cắt BF tại C. CH cắt AB tại I
a. Tính góc CIF.
b. Chứng minh AE.AC + BF. BC không đổi khi EF di động trên nửa đường tròn.
c. Tìm vị trí của EF để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích đó.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Để S ABEF lớn nhất  CI lớn nhất. C chạy trên cung chứa góc 60 0 vẽ trên AB nên CI lớn nhất khi I  O   CAB cân  EF // AB.

- Để SABEF lớn nhất CI lớn nhất. C chạy trên cung chứagóc 600 vẽ trên AB nên CI lớn nhất khi I O  CAB cân EF // AB.

21

Câu hỏi tương tự

Tìm điểm có tọa độ nguyên trên đường thẳng sao cho khoảng cách từ điểm đến đường thẳng bằng 1:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG