Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho MN = 6dm ; NP = 3dm ; MP = 9dm, ta có A.Ba điểm M, P, N không thẳng hàng B. Điểm M nằm giữa hai điểm N và P ; C. Điểm N nằm giữa hai điểm M và P ; D. Điểm P nằm giữa hai điểm N và M.

Cho MN = 6dm ; NP = 3dm ; MP = 9dm, ta có

A.Ba điểm M, P, N không thẳng hàng 

B. Điểm M nằm giữa hai điểm N và P ;

C. Điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

D. Điểm P nằm giữa hai điểm N và M. 

  1. Ba điểm M, P, N không thẳng hàng 

  2. Điểm M nằm giữa hai điểm N và P 

  3. Điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

     

  4.  Điểm P nằm giữa hai điểm N và M.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

ĐÁP ÁN C. 

Điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG