Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) mà đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình bên. Hàm số y = f ( x − 1 ) + x 2 − 2 x đồng biến trên khoảng

Cho  mà đồ thị hàm số  như hình bên. Hàm số  đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến khi y ′ ≥ 0 ⇔ f ′ ( x − 1 ) + 2 ( x − 1 ) ≥ 0 ( 1 ) Đặt t=x-1 thì (1) trở thành: Quan sát đồ thị hàm số y = f ′ ( t ) và y = −2t trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ. Khi đó ta thấy với t ∈ ( 0 ; 1 ) thì đồ thị hàm số y = f ′ ( t ) luôn nằm trên đường thẳng y=-2t. Suy ra f ′ ( t ) + 2 t > 0 , ∀ t ∈ ( 0 ; 1 ) . Do đó ∀ x ∈ ( 1 ; 2 ) thì hàm số y = f ( x − 1 ) + x 2 − 2 x đồng biến

Hàm số đồng biến khi 

Đặt t=x-1 thì (1) trở thành:

Quan sát đồ thị hàm số  và y = −2t trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Khi đó ta thấy với  thì đồ thị hàm số  luôn nằm trên đường thẳng y=-2t.

Suy ra . Do đó  thì hàm số  đồng biến

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình thoi cạnh a với ,và mặt phẳng (SAB)vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Thể tích tứ diện K.SDC có giá trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG