Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m. A. B. C. D.

Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m.

A. 4 space straight J comma space 2 square root of 10 space straight m divided by straight s space space space space

B. 6 space straight J comma space 2 square root of 15 space straight m divided by straight s space space space space

C. 10 space straight J comma space 10 space straight m divided by straight s space space space space

D. 4 space straight J comma space 2 square root of 5 space straight m divided by straight s

  1. 4 space straight J comma space 2 square root of 10 space straight m divided by straight s space space space space

  2. 6 space straight J comma space 2 square root of 15 space straight m divided by straight s space space space space

  3. 10 space straight J comma space 10 space straight m divided by straight s space space space space

  4. 4 space straight J comma space 2 square root of 5 space straight m divided by straight s

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: A Theo độ thay đổi thế năng: Theo định lý động năng

Đáp án: A

Theo độ thay đổi thế năng:

straight A space equals space mgz subscript 1 space end subscript – space mgz subscript 2 space equals space 0 comma 1.10 left parenthesis 10 space – space 6 right parenthesis space equals space 4 space straight J 

Theo định lý động năng

100 câu trắc nghiệm Các định luật bảo toàn có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

1

Câu hỏi tương tự

Một vật khối lương 200g có động năng là 10 J. Lấy . Khi đó vận tốc của vật là: A. 10 m/s B. 100 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG