Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD=60cm . Ta gấp tấm nhôm theo 2 cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất?

Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD=60cm. Ta gấp tấm nhôm theo 2 cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất?

  1. x = 20 

  2. x = 15 

  3. x= 25 

  4. x = 30 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = 20 do chiều cao của khối lăng trụ không đổi nên thể tích khối lăng trụ max khi f (x) max.

ĐÁP ÁN A.  x = 20 

do chiều cao của khối lăng trụ không đổi nên thể tích khối lăng trụ max khi f (x) max.

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG