Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60 cm 40cm . Người ta cắt 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ, mỗi hình vuông cạnh bằng x (cm) , rồi gập tấm bìa lại để được một hộp có nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

 Cho một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60 cm cross times40cm . Người ta cắt 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ, mỗi hình vuông cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm bìa lại để được một hộp có nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

  1. x equals 20 over 3 space c m

  2.  x= 4 cm 

  3. x = 5cm 

  4. x equals 10 over 3 space c m

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. x equals 20 over 3 space c m 

1

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG