Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một số nguyên tố lẻ p thỏa mãn 2 h  = 1 (mod p) với mọi h < p − 1 , h ∈ Z + và một số chẵn a ∈ ( 2 p ​ ; p ) . Xét dãy số ( a n ​ ) xác định bởi: a 0 ​ = a , a n + 1 ​ = p − b n ​ , n = 0 , 1 , 2 , ... với b n ​ là ước số lẻ lớn nhất của a n ​ . (a) Chứng minh rằng ( a n ​ ) là dãy số tuần hoàn. (b) Tìm chu kì dương nhỏ nhất của dãy ( a n ​ )

Cho một số nguyên tố lẻ p thỏa mãn  (mod p) với mọi và một số chẵn . Xét dãy số  xác định bởi:  với  là ước số lẻ lớn nhất của .

(a) Chứng minh rằng  là dãy số tuần hoàn.

(b) Tìm chu kì dương nhỏ nhất của dãy  

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho n ∈ Z + . Tính d = g c d ( ( 2 n 1 ​ ) , ( 2 n 3 ​ ) , ... , ( 2 n 2 n − 1 ​ ) )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG