Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy. Trong các số phức thỏa mãn điều kiện , số phức có môđun nhỏ nhất là :

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy. Trong các số phức thỏa mãn điều kiện open vertical bar z minus i close vertical bar equals open vertical bar z with bar on top minus 2 minus 3 i close vertical bar, số phức có môđun nhỏ nhất là :

  1. z equals 3 over 5 plus 6 over 5 i

  2. z equals negative 3 over 5 minus 6 over 5 i

  3. z equals negative 3 over 5 plus 6 over 5 i

  4. z equals 3 over 5 minus 6 over 5 i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 ; − 5 ; 3 ) , b = ( 0 ; 2 ; − 1 ) , c = ( 1 ; 7 ; − 2 ) và x = 2 a − b + 3 c . Trong các bộ số sau, bộ số nào là tọađộcủa x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG