Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy. Trong các số phức thỏa mãn điều kiện , số phức có môđun nhỏ nhất là :

Cho mặt phẳng tọa độ Oxy. Trong các số phức thỏa mãn điều kiện open vertical bar z minus i close vertical bar equals open vertical bar z with bar on top minus 2 minus 3 i close vertical bar, số phức có môđun nhỏ nhất là :

  1. z equals 3 over 5 plus 6 over 5 i

  2. z equals negative 3 over 5 minus 6 over 5 i

  3. z equals negative 3 over 5 plus 6 over 5 i

  4. z equals 3 over 5 minus 6 over 5 i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

blank C h o blank z subscript 1 comma z subscript 2 blank l à blank h a i blank s ố blank p h ứ c blank t h ỏ a blank m ã n blank open vertical bar z subscript 1 plus 1 close vertical bar equals open vertical bar z subscript 1 plus i close vertical bar comma open vertical bar z subscript 2 minus 1 minus 2 i close vertical bar equals open vertical bar z subscript 2 minus 2 plus i close vertical bar blank v à blank open vertical bar z subscript 1 minus z subscript 2 close vertical bar equals 3 square root of 2. blank K h i blank open vertical bar z subscript 2 close vertical bar blank đ ạ t blank g i á blank t r ị blank l ớ n blank n h ấ t blank t h ì blank open vertical bar z subscript 1 close vertical bar blank b ằ n g colon

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG