Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P): x - 2y + z -3 = 0 và điểm M(m, 1, 2) với m thuộc R. Tìm tất cả giá trị của m sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng 2 6 ​ .

Cho mặt phẳng (P): x - 2y + z -3 = 0 và điểm M(m, 1, 2) với m thuộc R. Tìm tất cả giá trị của m sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng .

  1.  m = -9, m = -15

  2. m = 9, m = 15

  3. m = -9, m = 15

  4. m = 9, m = -15

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :(P): x - 2y + z -3 = 0 và M(m,1,2) ⇒ d ( M , ( P ) ) = a 2 + b 2 + c 2 ​ ∣ a x 0 ​ + b y 0 ​ + c z 0 ​ + d ∣ ​ ⇔ 1 2 + ( − 2 ) 2 + 1 2 ​ ∣ m − 2.1 + 2 − 3 ∣ ​ = 2 6 ​ ⇔ ∣ m − 3 ∣ = 12 ⇒ m = − 9 , m = 15 ⇒ C h ọ đ a ˊ p a ˊ n C .

Ta  có : (P): x - 2y + z -3 = 0 và M(m,1,2)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = a 3 ​ , tam giácABC vuông tạiA , AB = a , BC a = a 2 ​ . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng(ABC) bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG