Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P]: 2x + 3y - z + 2 = 0 thì giao điểm (P) và các trục tọa độ là:

Cho mặt phẳng (P]: 2x + 3y - z + 2 = 0 thì giao điểm (P) và các trục tọa độ là:
 

  1. (0,0,2); (-1,0,0); (0;negative 2 over 3,0)

  2. (0,0,2); (1,0,1); (0;negative 2 over 3,0)

  3. (0,0,3); (-1,0,0); (0;negative 2 over 3,0)

  4. (1,0,1); (0,0,2); (0;2 over 3,0)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt phẳng ( và đường thẳng d: . Góc giữa mặt phẳng ( )và đường thẳng d (đơn vị: độ) là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG