Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho m ặ t ph ẳ ng ( α ):4x-4y+2z+5=0 v ả đ i ể m M a+3;2a; a 2 - 1 . X á c đị nh a để kho à ng c á ch t ử M đế n mp( α ) b é nh ấ t v à t í nh kho ả ng c á ch b é nh ấ t n à y.

Cho mt phng (α):4x-4y+2z+5=0  v đim M a+3;2a; a 2 -1 .
X
ác định a để khoàng cách t M  đến mp(α)  bé nht và tính khong cách bé nht này.

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đẳ ng th ứ c x ả y ra ⇔a=1 . V ậ y kho ả ng c á ch t ừ M đế n mp( α ) b é nh á́ t b ẳ ng 6 13 ​ Khi a=1 .

table attributes columnalign right end attributes row cell straight d equals straight d left parenthesis straight M comma left parenthesis alpha right parenthesis right parenthesis end cell cell blank equals fraction numerator open vertical bar 4 left parenthesis a plus 3 right parenthesis minus 4 left parenthesis 2 straight a right parenthesis plus 2 open parentheses straight a squared minus 1 close parentheses plus 5 close vertical bar over denominator square root of 16 plus 16 plus 4 end root end fraction end cell row blank cell blank equals fraction numerator open vertical bar 2 straight a squared minus 4 straight a plus 15 close vertical bar over denominator 6 end fraction equals fraction numerator open vertical bar 2 left parenthesis a minus 1 right parenthesis squared plus 13 close vertical bar over denominator 6 end fraction greater or equal than 13 over 6. end cell end table

Đẳng thc xy ra ⇔a=1 . Vy khong cách t M  đến mp(α)  bé nhá́t bng Khi a=1 .

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ to ạ độ Đế c á c vu ô ng g ó c cho 4 đ i ể m A(4,1,4);B(3,3,1);C(1,5,5) v à D(1,1,1) 1./ Tim hinh chi ế u vu ô ng g ó c c ủ a D l ê n m ặ t ph ẳ ng (ABC) v à t í nh th ể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG