Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một mặt phẳng (P): x+y+z- 1 =0 và hai điểm A(1; - 3; 0) và B(5; -1; -2) Chứng tỏ rằng đường thẳng qua A, B cắt mặt phẳng (P) tại một điểm I thuộc đoan AB. Tìm tọa độ của điểm I

Cho một mặt phẳng (P): x+y+z- 1 =0 và hai điểm 
A(1; - 3; 0) và B(5; -1; -2)
Chứng tỏ rằng đường thẳng qua A, B  cắt mặt phẳng (P) tại một điểm I thuộc đoan AB. Tìm tọa độ của điểm I

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A ( 1 ; − 3 ; 0 ) , B ( 5 ; − 1 ; − 2 ) A B = ( 4 ; 2 ; − 2 ) = 2 ( 2 ; 1 ; − 1 ) ⇒ A B = ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 2 t y = − 3 + t z = − t ​ ( t ∈ R ) Đặ I (1+ 2t; -3 +t; - t) là giao điểm của AB và mặt phẳng (P) x + y + z − 1 = 0 ⇒ ( 1 + 2 t ) + ( − 3 + t ) + ( − t ) − 1 = 0 ⇔ t = 2 3 ​ V ậ y I ( 4 ; − 2 3 ​ ; − 2 3 ​ )

Ta có 

Đặ I (1+ 2t;  -3 +t; - t) là giao điểm của AB và mặt phẳng (P)

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 3 ; − 2 ; 0 ) , B ( − 1 ; 2 ; 4 ) . Xét (T) nội tiếp mặt cầu đường kính AB và có trục nằm trên đường thẳng AB. Thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất thì chứa đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG