Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một mặt cầu có bán kinh R và một hình trụ có bán kính đáy 2R và chiều cao là 3R. Khi đó tỉ số giữa diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ là :

Cho một mặt cầu có bán kinh R và một hình trụ có bán kính đáy 2R và chiều cao là 3R. Khi đó tỉ số giữa diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ là :

  1. S subscript 0 over S subscript 1 equals 1

  2. S subscript 0 over S subscript 1 equals 1 half

  3. S subscript 0 over S subscript 1 equals 1 third

  4. S subscript 0 over S subscript 1 equals 4 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG