Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu x 2 + y 2 + z 2 + 2 x − 2 y + 2 z + 2 = 0 và mặt phẳng (P) : 2x - 3y + 6z + 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M(1; -1; -2) song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Cho mặt cầu  và mặt phẳng (P) : 2x - 3y + 6z + 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M(1; -1; -2) song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

R. Robo.Ctvx45

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(-1; 1; -1) và bán kính r = 1. Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) có phương trình (Q) : 2x - 3y + 6z + D = 0, D  = 1 Ta có : d ( I ; ( Q )) = 2 2 + ( − 3 ) 2 + 6 2 ​ ∣ − 2 − 3 − 6 + D ∣ ​ = 7 ∣ − 12 + D ∣ ​ (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S): d(I;(Q)) = r ⇒ 7 ∣ D − 12 ∣ ​ = 1 ⇒ ∣ D − 12 ∣ = 7 * Với D -12 = 7 ⇒ D= 19 (tm) và ta được mặt phẳng ( Q 1 ​ ) : 2 x − 3 y + 6 z + 19 = 0 * Với D - 12 = -7 ⇒ D= 5(tm) và ta được mặt phẳng ( Q 2 ​ ) : 2 x − 3 y + 6 z + 5 = 0

Mặt cầu (S) có tâm I(-1; 1; -1) và bán kính r = 1.

Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) có phương trình

(Q) : 2x - 3y + 6z + D = 0, D  1

Ta có : 

(Q) tiếp xúc với mặt cầu (S): d(I;(Q)) = r 

* Với D - 12 = 7 D= 19 (tm) và ta được mặt phẳng 

* Với D - 12 = -7  D= 5 (tm) và ta được mặt phẳng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình cầu đường kính . Mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có bán kính bằng . Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG