Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu S(O;r) , mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng 2 r ​ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)

Cho mặt cầu S(O;r), mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng  cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Bán kính đường tròn giao tuyến là r 2 − ( 2 r ​ ) 2 ​ = 2 r 3 ​ ​ Chu vi đường tròn giao tuyến là 2 π . 2 r 3 ​ ​ = π r 3 ​

Chọn A

Bán kính đường tròn giao tuyến là 

Chu vi đường tròn giao tuyến là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng ABC . A’B’C’ có BC ≤ CA ≤ AB . Các điểm M, N, P lần lượt di động trên các đoạn AA’, BB’, CC’, thoả mãn: AM ≥ BN ≥ CP và tỉ số diện tích xung quanh của lăng trụ cụt A’B’C’. MNP và ABC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG