Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu có diện tích bằng 3 8 π a 2 ​ , khi đó bán kính mặt cầu là

Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích mặt cầu S = 4 π R 2 ⇔ R 2 = 4 π S ​ = 12 π 8 π a 2 ​ = 3 2 a 2 ​ ⇒ R = 3 a 6 ​ ​ Vậy: Bán kính mặt cầu R = 3 a 6 ​ ​ .

Diện tích mặt cầu

Vậy: Bán kính mặt cầu 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG