Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một cấp số cộng có u 4 ​ = 2 , u 2 ​ = 4 Hỏi u 1 ​ bằng bao nhiêu?

Cho một cấp số cộng có  Hỏi  bằng bao nhiêu?

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết ta có

Theo giả thiết ta cóopen curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic u subscript 4 equals 2 end cell row cell italic u subscript 2 equals 4 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic u subscript 1 plus 3 italic d equals 2 end cell row cell italic u subscript 1 plus italic d equals 4 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic u subscript 1 equals 5 end cell row cell italic d equals − 1 end cell end table. close close close

3

Câu hỏi tương tự

Tính tổng: S = C 2019 1 ​ ⋅ 3 2018 ⋅ 2 − C 2019 2 ​ ⋅ 3 2017 ⋅ 2 2 + C 2019 3 ​ ⋅ 3 2016 ⋅ 2 3 − ⋯ − C 2019 2018 ​ ⋅ 3 1 ⋅ 2 2018 + C 2019 2019 ​ ⋅ 2 2019 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG