Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một đa giác lồi 20 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác và các cạnh không phải là cạnh của đa giác này?

Cho một đa giác lồi 20 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác và các cạnh không phải là cạnh của đa giác này?

 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét đa giác lồi 20 đỉnh: - Số tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác này là C 20 3 ​ = 1140 tam giác. - Các tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác sẽ có đúng 2 đỉnh là 2 đỉnh kề nhau của đa giác. Do đó, có 20. ( 20 − 4 ) = 320 tam giác loại này. - Các tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có đúng 2 cạnh là cạnh của đa giác sẽ có 3 đỉnh là 3 đỉnh liên tiếp của đa giác. Do đó, có 20 tam giác loại này. Vậy số tam giác thỏa mãn yêu cầu đề bài là 1140 − 320 − 20 = 800 tam giác.

Xét đa giác lồi 20 đỉnh:
- Số tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác này là tam giác.
- Các tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác sẽ có đúng 2 đỉnh là 2 đỉnh kề nhau của đa giác. Do đó, có tam giác loại này.
- Các tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có đúng 2 cạnh là cạnh của đa giác sẽ có 3 đỉnh là 3 đỉnh liên tiếp của đa giác. Do đó, có 20 tam giác loại này.
Vậy số tam giác thỏa mãn yêu cầu đề bài là tam giác.

447

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, H, F lần lượt là trung điểm của AD, DC, CB. 1) Gọi I là trung điểm của SF. Chứng minh rằng IO song song với mặt phẳng (SAD). 2) Gọi G, K ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG