Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho m số mà mỗi số bằng 3n – 1 và n số mà mỗi số bằng 9 – 3m. Biết tổng tất cả các số đó bằng 5 lần tổng m + n. Khi đó A. B. C. m = 2n D.

Cho m số mà mỗi số bằng 3n – 1 và n số mà mỗi số bằng 9 – 3m. Biết tổng tất cả các số đó bằng 5 lần tổng m + n. Khi đó 

A. m equals 2 over 3 n 

B. m equals n 

C. m = 2n 

D. m space equals space 3 over 2 n

  1. m equals 2 over 3 n

  2. m equals n 

  3. m = 2n 

     

  4. m space equals space 3 over 2 n

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải + Tổng của m số mà mỗi số bằng 3n – 1 là m(3n – 1) + Tổng của n số mà mỗi số bằng 9 – 3m là n(9 – 3m) Tổng tất cả các số trên là m(3n – 1) + n(9 – 3m) Theo đề bài ta có m(3n – 1) + n(9 – 3m) = 5(m + n) ⇔ 3mn – m + 9n – 3mn = 5m + 5n ⇔ 6m = 4n ⇔ Vậy Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

+ Tổng của m số mà mỗi số bằng 3n – 1 là m(3n – 1)

+ Tổng của n số mà mỗi số bằng 9 – 3m là n(9 – 3m)

Tổng tất cả các số trên là m(3n – 1) + n(9 – 3m)

Theo đề bài ta có

m(3n – 1) + n(9 – 3m) = 5(m + n)

⇔ 3mn – m + 9n – 3mn = 5m + 5n

⇔ 6m = 4n ⇔ Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Vậy Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. m equals 2 over 3 n

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: − ( x + 3 ) ( x − 4 ) + ( x − 1 ) ( x + 1 ) = 10

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG