Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mệnh đề: 1) Mặt cầu có tâm I (3;-2;4) và đi qua A (7;2;1) là ( x − 3 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 4 ) 2 = 41 2) Mặt cầu có tâm I (2;-1;3) và tiếp xúc với mp (Oxy) là ( x − 2 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z + 3 ) 2 = 9 3) Mặt cầu có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp (Oxz) là ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 1 4) Mặt cầu có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp (Oyz) là ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 4 Số mệnh đề đúng là bao nhiêu:

Cho mệnh đề:

1) Mặt cầu có tâm I (3;-2;4) và đi qua A (7;2;1) là

2) Mặt cầu có tâm I (2;-1;3) và tiếp xúc với mp   (Oxy) là

3) Mặt cầu có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp   (Oxz) là

4) Mặt cầu có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp   (Oyz) là

Số mệnh đề đúng là bao nhiêu:

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 3

ĐÁP ÁN D. 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho t ứ di ệ n O A BC c o ˊ O A = OB = OC = a v ả d ô i m ộ t vu ô ng g ó c. O I C ⊥ ( A BC ) t ạ i H . G ọ i A 1 ​ , B 1 ​ , C i ​ l ầ n l ượ l à hinh chi ể u c ủ a H l ề n c á c m ã t (OBC), (OAC), ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG