Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho m;n thỏa mãn { 2 m + n = 8 2 m + 2 n = 6 ​ . Giá trị m.n bằng

Cho m;n thỏa mãn . Giá trị m.n bằng

  1. 1

  2. 8

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: { 2 m + n = 8 2 m + 2 n = 6 ​ ⇔ 2 m , 2 n là nghiệm của phương trình t 2 − 6 t + 8 = 0

Ta có: là nghiệm của phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG