Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO 3 ​ 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Tính giá trị của m.

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch 0,2M, sau một thời gian phản
ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9
gam Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam
chất rắn. Tính giá trị của m.

R. Roboctvx98

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cu + AgNO 3 ​ 0 , 08 ​ ⎩ ⎨ ⎧ ​ R a ˘ ˊ n X : 7 g dd Y + Zn 0 , 06 ​ { R a ˘ ˊ n : 6 , 14 g dd G ​ ​ Nh ậ n th a ^ ˊ y { NO 3 − ​ : 0 , 08 Zn : 0 , 06 ​ → NO 3 − ​ kh o ^ ng đ ủ đ ể t ạ o mu o ^ ˊ i v ớ i Zn → ddG ch ỉ c o ˊ Zn ( NO 3 ​ ) 2 ​ BTNT . NO 3 ​ ​ Zn ( NO 3 ​ ) 2 ​ : 0 , 04 BTKL kim lo ạ i to a ˋ n h ả i ​ { mCu + mAg + mZn = mX + mY + mZn Zn ( NO 3 ​ ) 2 ​ ​ → m + 108.0 , 08 + 3 , 9 = 7 + 6 , 14 + 65.0 , 04 ​ → m = 3 , 2 gam

1

Câu hỏi tương tự

Để làm sạch dung dịch X chứa Cu ( NO 3 ) 2 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdsAAACVCAYAAAAQX1CcAAAYcElEQVR42u2dD4RW2RvHHxnJSiQjSWKNZCSRJEmGkSTJkCRJhiQrSWStJIkkSRJJM...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG