Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặ cầu có diện tích bằng 3 8 π a 2 ​ . Tính bán kính r của mặt cầu

Cho mặ cầu có diện tích bằng . Tính bán kính r của mặt cầu

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Diện tích mặt cầu đã cho là

Chọn A

Diện tích mặt cầu đã cho là 

display style 4 pi r squared equals fraction numerator 8 pi a squared over denominator 3 end fraction. text  Suy ra  end text r equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có 3 cạnh DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau. Cho biết D A = 3 ​ , D B A = 6 0 0 ; D CB = 3 0 0 . Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG