Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M = 8(x – 1)(x 2 + x + 1) – (2x – 1)(4x 2 + 2x + 1) và N = x(x + 2)(x – 2) – (x + 3)(x 2 – 3x + 9) – 4x. Chọn câu đúng A. M = N B. N = M + 2 C. M = N – 20 D. M = N + 20

Cho M = 8(x – 1)(x2 + x + 1) – (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) và N = x(x + 2)(x – 2) – (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x.

Chọn câu đúng

A. M = N    

B. N = M + 2

C. M = N – 20

D. M = N + 20

  1. M = N    

  2. N = M + 2

  3. M = N – 20

  4. M = N + 20

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có M = 8(x – 1)(x 2 + x + 1) – (2x – 1)(4x 2 + 2x + 1) = 8(x 3 – 1) – ((2x) 3 – 1) = 8x 3 – 8 – 8x 3 + 1 = -7 nên M = -7 N = x(x + 2)(x – 2) – (x + 3)(x 2 – 3x + 9) – 4x = x(x 2 – 4) – (x 3 + 3 3 ) + 4x = x 3 – 4x – x 3 – 27 + 4x = -27 ⇒ N = -27 Vậy M = N + 20 Đáp án cần chọn là: D. M = N + 20

Lời giải

Ta có

M = 8(x – 1)(x2 + x + 1) – (2x – 1)(4x2 + 2x + 1)

= 8(x3 – 1) – ((2x)3 – 1)

= 8x3 – 8 – 8x3 + 1 = -7 nên M = -7

N = x(x + 2)(x – 2) – (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x

= x(x2 – 4) – (x3 + 33) + 4x

= x3 – 4x – x3 – 27 + 4x = -27

⇒ N = -27

Vậy M = N + 20

Đáp án cần chọn là: D. M = N + 20 

1

Câu hỏi tương tự

23. Chứng minh rằng hiệu sau đây là một số gồm toàn các chữ số như nhau: 777 8 2 − 222 3 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG