Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M = 77 2 + 75 2 + 73 2 + … + 3 2 + 1 2 và N = 76 2 + 74 2 + … + 2 2 Tính giá trị của biểu thức A. 10 B. 30 C. 1 D. 100

Cho M = 772 + 752 + 732 + … + 32 + 12 và N = 762 + 742 + … + 22

Tính giá trị của biểu thức fraction numerator M minus N minus 3 over denominator 3000 end fraction

A. 10

B. 30

C. 1  

D. 100

  1. 10 

  2. 30 

  3. 100 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Xét M – N = 77 2 + 75 2 + 73 2 + … + 3 2 + 1 2 – (76 2 + 74 2 + … + 2 2 ) = (77 2 – 76 2 ) + (75 2 – 74 2 ) + (73 2 – 71 2 ) + … + (3 2 – 2 2 ) + 1 2 = (77 + 76)(77 – 76) + (75 + 74)(75 – 74) + … + (3 + 2)(3 – 2) + 1 = (77 + 76).1 + (75 + 74).1 + … + (3 + 2).1 + 1 = 77 + 76 + 75 + 74 + 73 + … + 3 + 2 + 1 = Từ đó Đáp án cần chọn là: C. 1

Lời giải

Xét M – N = 772 + 752 + 732 + … + 32 + 12 – (762 + 742 + … + 22)

                   = (772 – 762) + (752 – 742) + (732 – 712) + … + (32 – 22) + 12

                   = (77 + 76)(77 – 76) + (75 + 74)(75 – 74) + … + (3 + 2)(3 – 2) + 1

                   = (77 + 76).1 + (75 + 74).1 + … + (3 + 2).1 + 1

                   = 77 + 76 + 75 + 74 + 73 + … + 3 + 2 + 1

                   =  

Từ đó Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án 

Đáp án cần chọn là: C. 1

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 27 a 2 ( b − 1 ) − 9 a 3 ( 1 − b )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG