Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M = 101 n+1 – 101 n . Khi đó M có hai chữ số tận cùng là A. 00 B. 11 C. 01 D. 10

Cho M = 101n+1 – 101n. Khi đó M có hai chữ số tận cùng là

A. 00          

B. 11          

C. 01          

D. 10

  1. 00

  2. 11

  3. 01

  4. 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có M = 101 n+1 – 101 n = 101 n .101 – 101 n = 101 n (101 – 1) = 101 n .100 Suy ra M có hai chữ số tận cùng là 00. Đáp án cần chọn là: A. 00

Lời giải

Ta có M = 101n+1 – 101n = 101n.101 – 101n

          = 101n(101 – 1) = 101n.100

Suy ra M có hai chữ số tận cùng là 00.

Đáp án cần chọn là: A. 00

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết a) x 2 − 2x – 3 = 0 b) 2x 2 + 5x – 3 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG