Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M = -3(x – 4)(x – 2) + x(3x – 18) – 25; N = (x – 3)(x + 7) – (2x – 1)(x + 2) + x(x – 1). Chọn khẳng định đúng. A. M – N = 30 B. M – N = -30 C. M – N = 20 D. M – N = -68

Cho M = -3(x – 4)(x – 2) + x(3x – 18) – 25; N = (x – 3)(x + 7) – (2x – 1)(x + 2) + x(x – 1). Chọn khẳng định đúng.

A. M – N = 30

B. M – N = -30

C. M – N = 20

D. M – N = -68 

  1. M – N = 30 

  2. M – N = -30 

  3. M – N = 20 

  4. M – N = -68 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải M = -3(x – 4)(x – 2) + x(3x – 18) – 25 = -3(x 2 – 2x – 4x + 8) + x.3x + x.(-18) – 25 = -3x 2 + 6x + 12x – 24 + 3x 2 – 18x – 25 = (-3x 2 + 3x 2 ) + (6x + 12x – 18x) – 24 – 25 = -49 N = (x – 3)(x + 7) – (2x – 1)(x + 2) + x(x – 1) = x.x + x.7 – 3.x – 3.7 – (2x.x + 2x.2 – x – 1.2) + x.x + x.(-1) = x 2 + 7x – 3x – 21 – 2x 2 – 4x + x + 2 + x 2 – x = (x 2 – 2x 2 + x 2 ) + (7x – 3x – 4x + x – x) – 21 + 2 = -19 Vậy M = -49; N = -19 ⇒ M – N = -30 Đáp án cần chọn là: B. M – N = -30

Lời giải

M = -3(x – 4)(x – 2) + x(3x – 18) – 25

= -3(x2 – 2x – 4x + 8) + x.3x + x.(-18) – 25

= -3x2 + 6x + 12x – 24 + 3x2 – 18x – 25

= (-3x2 + 3x2) + (6x + 12x – 18x) – 24 – 25

= -49

N = (x – 3)(x + 7) – (2x – 1)(x + 2) + x(x – 1)

= x.x + x.7 – 3.x – 3.7 – (2x.x + 2x.2 – x – 1.2) + x.x + x.(-1)

= x 2 + 7x – 3x – 21 – 2x2 – 4x + x + 2 + x2 – x

= (x2 – 2x2 + x2) + (7x – 3x – 4x + x – x) – 21 + 2

= -19

Vậy M = -49; N = -19 ⇒ M – N = -30

Đáp án cần chọn là: B. M – N = -30 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y > 0 ; xy = 60 ; x − y = 7 kh o ^ n g t ı ˊ nh x , y , t ı ˊ nh A = x 4 + y 4

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG