Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a , b , c la các số dương thoả mãn a + b + c = 4 3 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + 3 b ​ + 3 b + 3 c ​ + 3 c + 3 a ​ ≤ 3 . Khi nào đẳng thức xảy ra?

Cho  la các số dương thoả mãn . Chứng minh rằng: .Khi nào đẳng thức xảy ra?

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số f ( x ) = x + 2 − x 2 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG