Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là ba góc của tam giác . Biểu thức nào dưới đây tương đương với

Cho  là ba góc của tam giác . Biểu thức nào dưới đây tương đương với

  1. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là ba góc của tam giác nên ta có:

Vì  là ba góc của tam giác  nên ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Biết góc là một góc của tam giác . Cho biểu thức . không thể nhận giá trị nào dưới đây

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG